Choď na obsah Choď na menu
 


ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY

Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na internete

Základné pojmy

Platnosť zmluvy- nastáva okamihom, keď zmluva obsahuje všetky náležitosti, ktoré pre ňu predpisuje právny poriadok, spravidla je zavŕšená podpísaním zmluvy všetkými zmluvnými stranami ( s uvedením dátumu a miesta podpisu).

Účinnosť zmluvy- nastáva okamihom, kedy zmluva začala spôsobovať zamýšľané právne následky, inak povedané je to možnosť uskutočniť plnenie vyplývajúce zo zmluvy a možnosť domáhať sa tohto plnenia, ide o reálny výkon zmluvne dohodnutých podmienok, práv a povinností. V prípade zmlúv pri ktorých zákon ustanovuje povinné zverejňovanie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia ( § 47a odst. 1 zákon č. 546/2010 Z.z.).

Dátum zverejnenia- je deň nasledujúci po dni kedy bola listina zverejnená v Obchodnom vestníku resp. nasledujúci deň po dni zverejnenia na webstránke povinnej osoby. Po zverejnení je vhodné vyznačiť na listinu pečiatkou dátum zverejnenia.

Povinne zverejňovaná zmluva- ( § 5 zákona č. 211/2000 Z.z.) písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladanie s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladanie s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Zmluva- je listina ktorá obsahuje všetky dvoj a viacstranné písomné právne úkony, na základe ktorých vznikajú, menia sa alebo zanikajú práva a povinnosti ( bez ohľadu na pomenovanie zmluvy – treba posudzovať podľa obsahu) t.j. dohody, dodatky a iné.
- Podľa zákona musia povinné osoby zverejniť ,, faktúry a objednávky na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr do 30 dní odo dňa ich zaplatenia na webovom sídle povinnej osoby.
- Osobami povinnými sprístupňovať informácie sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti. Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona.

Povinné zverejňovanie zmlúv

Povinnosť zverejňovania zmlúv je daná:
- Zákonom č. 546/2010 zo 9.decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
- Zákonom č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000, o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií).

Povinne zverejňovanou  zmluvou nie je

- služobná zmluva,
- pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
- odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov, zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
- zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody
- zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.