Choď na obsah Choď na menu
 


ŠKOLNÉ

ÚPRAVA VÝŠKY MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ÚHRADU NÁKLADOV NA ŠTÚDIUM
V ZUŠ LADISLAVA STANČEKA PRIEVIDZA V ŠK. ROKU 2021/2022

Mesačný  príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ (školné) je stanovený vo 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Prievidza č. 3/ 2021
o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach

nasledovne

► KLIK - VZN Mesta Prievidza č. 3/2021 - Článok 2 § 3 Príspevok v základnej umeleckej škole

Prosíme rodičov uhrádzať príspevok  mesačne do 10.dňa v mesiaci  /max. polročne - t.j. 5 mesiacov spolu / a to  výlučne bankovým prevodom.  

Pre správnu identifikáciu platby je nutné uviesť:

1/  variabilný symbol  žiaka /VS/ - tento údaj žiak dostane od triedneho učiteľa

2/  doplňujúci údaj: meno žiaka, za ktorého je platba realizovaná.

Ďakujeme.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚPRAVA VÝŠKY MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ÚHRADU NÁKLADOV NA ŠTÚDIUM
V ZUŠ LADISLAVA STANČEKA PRIEVIDZA V ŠK. ROKU 2020/2021

Mesačný  príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ (školné) je stanovený nasledovne

§ 3 Príspevok v základnej umeleckej škole

 

Prosíme rodičov uhrádzať príspevok  mesačne do 10.dňa v mesiaci  /max. polročne - t.j. 5 mesiacov spolu / a to  výlučne bankovým prevodom.  

Pre správnu identifikáciu platby je nutné uviesť:

1/  variabilný symbol  žiaka /VS/ - tento údaj žiak dostane od triedneho učiteľa

2/  doplňujúci údaj: meno žiaka, za ktorého je platba realizovaná.

Ďakujeme.