Choď na obsah Choď na menu
 


ŠKOLNÉ

ÚPRAVA VÝŠKY MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ÚHRADU NÁKLADOV NA ŠTÚDIUM
V ZUŠ LADISLAVA STANČEKA PRIEVIDZA V ŠK. ROKU 2016/2017

 

 

  Mesačný  príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ (školné) je stanovený vo 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Prievidza č. 3 / 2016
o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských jedálňach pri materských školách a pri základných školách
nasledovne

 

(II. časť)

 

Prosíme rodičov uhrádzať príspevok  mesačne do 10.dňa v mesiaci  /max. polročne - t.j. 5 mesiacov spolu / a to  výlučne bankovým prevodom.  

Pre správnu identifikáciu platby je nutné uviesť:

1/  variabilný symbol  žiaka /VS/ - tento údaj žiak dostane od triedneho učiteľa

2/  doplňujúci údaj: meno žiaka, za ktorého je platba realizovaná.

Ďakujeme.