Choď na obsah Choď na menu
 


ŠKOLNÉ

ÚPRAVA VÝŠKY MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ÚHRADU NÁKLADOV NA ŠTÚDIUM
V ZUŠ LADISLAVA STANČEKA PRIEVIDZA V ŠK. ROKU 2022/2023

 

OZNAM  

 

Od 1.6.2022 sa mení výška príspevku od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v ZUŠ  / školné /

Bližšie informácie  - prostredníctvom triednych učiteľov žiakov

/Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.2/2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach/

 

Prosíme rodičov uhrádzať príspevok  mesačne do 10.dňa v mesiaci  /max. polročne - t.j. 5 mesiacov spolu / a to  výlučne bankovým prevodom.  

Pre správnu identifikáciu platby je nutné uviesť:

1/  variabilný symbol  žiaka /VS/ - tento údaj žiak dostane od triedneho učiteľa

2/  doplňujúci údaj: meno žiaka, za ktorého je platba realizovaná.

Ďakujeme.