Choď na obsah Choď na menu
 


ODBOR AUDIOVIZUÁLNEJ A MULTIMEDIÁLNEJ TVORBY

Odbor bol založený v šk. roku 2022/2023  (t. j. k 1. 9. 2022) na základe uznesenia MSZ č. 237/22 

V súčasnej období silného vplyvu médií a prudkého rozvoja techniky a technológii, umožňujúcej aj laickej verejnosti vyrábať audiovizuálne diela v domácom prostredí, ponúka základná umelecká škola výchovno-vzdelávací program, v ktorom sa jeho absolventi naučia vytvárať audiovizuálne diela spravodajského, publicistického, dokumentárneho či umeleckého charakteru.

Popri žurnalistických poznatkoch získajú  absolventi aj poznatky a zručnosti z oblasti produkcie rôznych audiovizuálnych žánrov a práce so súčasnými modernými technológiami. Zároveň sa naučia kriticky reflektovať mediálnu tvorbu, čím sa zvýšia ich mediálne kompetencie a nezávislosť od bezmedzného vplyvu médií.

 

Ciele :

- upevňovať kreatívne myslenie v oblasti audiovízie a multimédií

- rozvíjať emočnú inteligenciu prostredníctvom audiovizuálnej a multimediálnej tvorby

- budovať hodnotový systém žiaka v masmediálnej sfére

- prispôsobovať sa potrebám konkrétnych oblastí, zohľadňovať nové trendy vo vývoji audiovízie a multimédií,

- primerane veku rozvinúť mediálne kompetencie a kľúčové spôsobilosti v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe

- vypestovať základ pre záujem o celoživotné vzdelávanie v masmediálnej sfére

- viesť žiakov k vytvoreniu základnej dramaturgickej koncepcie spracovania témy pri rešpektovaní potrieb a možností prijímateľa

- vybudovať základné zručnosti, nevyhnutné ku kvalitnému spracovaniu audiovizuálneho diela

 

Prehľad vzdelávacích oblastí:

a) práca s témou, tvorba scenára,

b) práca s kamerou,

c) práca so zvukom,

d) práca so strihom,

e) interpretácia, moderovanie

 

► viac informácii o novozriadenom odbore