Choď na obsah Choď na menu
 


Hodnotenie a organizácia záverečnej skúšky v šk. roku 2019/2020

V Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka Prievidza sa na základe Rozhodnutia o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie (28. 4. 2020, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) sa v školskom roku 2019/2020  vykonáva záverečná skúška vo všetkých odboroch administratívne.

Administratívne vykonanie záverečnej skúšky sa uskutočňuje nasledovne:

Hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok zo skupiny príbuzných vyučovacích predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia a polročné známky z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.

Aritmetický priemer známok sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3. Aritmetický priemer s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

 

►HODNOTENIE PREDMETOV V ODBOROCH - VÝTVARNÝ, TANEČNÝ A LITERÁRNO-DRAMATICKÝ (zoznam hodnotených a nehodnotených predmetov - pri každom je napísané, či bude klasifikovaný známkou, resp. sa na vysvedčení žiaka uvedie absolvoval)

 

►HODNOTENIE PREDMETOV V HUDOBNOM ODBORE (zoznam hodnotených a nehodnotených predmetov - pri každom je napísané, či bude klasifikovaný známkou, resp. sa na vysvedčení žiaka uvedie absolvoval)